Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Pilota Stoer Wonen (KvK nummer: 24439289), Ambachtweg 32, 2841 LZ, Moordrecht (www.pilotastoerwonen.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Pilota Stoer Wonen verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG-wet. Op basis van deze wet, kan Pilota Stoer Wonen een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen:

 • Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst/personeels-administratie)

Doeleinde van verwerking

Pilota Stoer Wonen verwerkt u persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • Webshop overeenkomsten
 • Relatiebeheer
 • Nieuwsbrieven
 • Product- en dienstontwikkeling
 • Administratieve handelingen
 • Het bepalen van strategie en beleid
 • Personeelsadministratie
 • Sollicitatieprocedure
 • Aanbiedingen

Pilota Stoer Wonen verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. Pilota Stoer Wonen gaat een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kan Pilota Stoer Wonen u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor de nieuwsbrief opgeven, Pilota Stoer Wonen stuurt u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatte onzichtbare codes, waarmee Pilota Stoer Wonen kan volgen hoeveel mensen de nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. Er wordt niets op naam geregistreerd, er wordt alleen algemene informatie gebruikt om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief. Als u zichzelf afmeldt, ontvangt u geen nieuwsbrief meer van Pilota Stoer Wonen.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door Pilota Stoer Wonen worden verzameld. Pilota Stoer Wonen registreert wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Pilota Stoer Wonen heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen, correspondentiegegevens op te slaan en om de dienstverlening te verbeteren. Indien u geen gegevens zo verstrekken, kan Pilota Stoer Wonen haar werk niet doen en zij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Pilota Stoer Wonen. Daarnaast gebruikt Pilota Stoer Wonen uw gegevens om contact op te nemen om bijvoorbeeld+ uw order te bespreken, waar u weellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

Pilota Stoer Wonen verwerkt uw gegevens in een Database, dit systeem gebruikt Pilota Stoer Wonen alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden, voor doeleinden die nodig zijn om diensten te kunnen leveren en voor nakoming van de gemaakte overeenkomst. Met de ‘’derden’’ waar Pilota Stoer Wonen gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Webshop

De persoonsgegevens die u verstrekt via de webshop, zal Pilota Stoer Wonen niet commercieel gebruiken.

De webshop is ontwikkeld met software van View on IT. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening aan Pilota Stoer Wonen beschikbaar stelt, worden met hen gedeeld. View on IT heeft toegang tot uw gegevens om de technische ondersteuning te bieden. View on IT zal uw gegevens ook nooit gebruiken voor een ander doel.

View on IT is verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen gesloten hebben. Deze maatregelen bestaan uit een SSL-verbinding, sterke wachtwoorden en beveiligde dataopslag. View on IT houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Webhosting

Het bedrijf View on IT levert de webhosting- en maildiensten. View on IT kan gegevens verzamelen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt. View on IT is verplicht op grond van de overeenkomst die Pilota Stoer Wonen met View on IT gesloten heeft, alle gegevens geheim te houden.

Betaalsysteem

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webshop maakt Pilota Stoer Wonen gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw n.a.w. gegevens en uw betaalgegevens, zoals uw bankrekeningnummer of uw creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde beveiliging en geheimhouding is van toepassing en uw gegevens worden in alle gevallen goed beschermd. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijn is toegestaan.

Beoordelingen

Pilota Stoer Wonen verzamelt geen reviews via haar website.

Verzending en Logistiek

Als u een bestelling bij Pilota Stoer Wonen, is het de taak van Pilota Stoer Wonen om uw pakket bij u te laten bezorgen. Pilota Stoer Wonen maakt gebruik van de diensten van Post.nl (of pakketdienst van leverancier van het gekochte product) voor het uitvoeren van deze leveringen. Het is daarbij noodzakelijk dat uw n.a.w. gegevens met hen gedeeld worden. Post.nl (of pakketdienst van leverancier van het gekochte product) gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht/overeenkomst. In het geval dat Post.nl (of pakketdienst van leverancier van het gekochte product) een derde partij inschakelt (bijvoorbeeld in een tijd van drukte), stelt Post.nl (of pakketdienst van leverancier van het gekochte product) uw gegevens ook aan de derde partij ter beschikking. Post.nl is verplicht uw privacy te waarborgen.

Gegevensbeveiliging

Pilota Stoer Wonen maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Pilota Stoer Wonen maakt dan ook gebruik van een uitgebreid SSL beveiligingscertificaat.

Social Media Buttons

Pilota Stoer Wonen heeft een aantal social media Buttons op de website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Pilota Stoer Wonen maakt gebruik van:

 • Facebook
 • Instagram

Cookies

Pilota Stoer Wonen maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
 • Analytics cookies: Pilota Stoer Wonen maakt gebruik van analytische cookies (Google Analytics). Door middel van deze cookies krijgt Pilota Stoer Wonen inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, dat haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

Bij Pilota Stoer Wonen worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Meldplicht datalekken

Pilota Stoer Wonen zal in geval van een datalek binnen de website, dit direct melden aan het webdesignbedrijf View On It. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. View On It al op haar beurt binnen de gestelde termijn een melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek. Indien er een datalek ontstaat via andere wegen, zal Pilota Stoer Wonen daar net zo zorgvuldig mee omgaan als hierboven beschreven, waarbij Pilota Stoer Wonen zelf de nodige meldingen zal doen.

Recht inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Pilota Stoer Wonen vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Pilota Stoer Wonen verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact op te nemen via info@pilotastoerwonen.nl . Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Pilota Stoer Wonen zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Medewerking strafrechtelijk onderzoek

In bijzondere gevallen kan Pilota Stoer Wonen gehouden worden aan een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens op verzoek van de overheid. In dergelijke gevallen zal Pilota Stoer Wonen niet anders kunnen dan deze gegevens te delen, maar zij zal zich verzetten voor zo ver de wet ons dat toestaat. Wijzigingen Pilota Stoer Wonen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten. De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.pilotastoerwonen.nl